Addres: Skośna 39B, Kraków

Badanie składu granulometrycznego gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji.
Analizę sitową stosuje się, jako badanie podstawowe gruntów niespoistych.

Celem badania jest ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu oraz określenie stopnia różnoziarnistości.

Analiza areometryczna stosowana najczęściej w gruntach spoistych. Badanie to polega na ustaleniu składu granulometrycznego próbki na podstawie sedymentacji cząstek mineralnych w zawiesinie wodnej. Oznaczanie zmian gęstości zawiesiny wykonuje się za pomocą areometru.