Addres: Skośna 39B, Kraków

Kraków, dn. 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, GEOPARTNER Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniżej opisanego oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych.

  I. ZAMAWIAJĄCY:

Geopartner Sp. z o. o.
30-383 Kraków
NIP: 945 18 99 102
REGON: 357122258
KRS: 0000129405

 II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Przygotowana oferta zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania powinna zostać dostarczona:,

a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura Zamawiającego:
ul. Skośna 39b
30-383 Kraków

LUB

b)     drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e mail: przetargi@geopartner.pl do końca  dnia: 21.11.2018 r.

Oferta powinna zostać opatrzona dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/11/2018”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Wojdyła e-mail: marek.wojdyla@geopartner.pl nr tel.+48 12 261 35 00

Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej Zamawiający odrzuci.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania do przetwarzania, interpretacji
i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych do realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych zgodnie z poniższą specyfikacją:

Wykonawca w ramach oferty przedstawi specyfikację techniczną oprogramowania będącego przedmiotem oferty – wg własnego wzoru(np. broszura reklamowa lub strona www zawierająca informacje o spełnieniu warunków opisanych w specyfikacji).

72268000-1  Usługi dostawy oprogramowani

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczna

Planowany termin realizacji zamówienia: 5 dni od zawarcia umowy.

 V. DODATKOWE WARUNKI:

a)     Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch podobnych zamówień. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

b)     Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny pozwalający na zapewnienie gotowości do reakcji serwisowej on-line w dni robocze. Wymagane jest również, aby Wykonawca świadczył wsparcie techniczne w języku polskim i angielskim. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego
w Formularzu oferty.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.


 VI.   KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

A – cena netto za całość przedmiotu zamówienia wskazana w  formularzu oferty – 100 pkt (100%)

Najwyższą ilość punktów w kryterium najniższa cena tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zamówienia.

Liczba punktów (A) będzie obliczana wg następującego wzoru:

Łącznie możliwych do uzyskania jest 100 pkt (100%).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (A).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  VI.  WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

VIII.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.    Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Geopartner Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-383), ul Skośna 39b, tel. 12/261 35 00 e-mail:biuro@geopartner.pl

2.    Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 01/11/2018.

3.    Dane osobowe będą przechowywane, przez okres minimum 10 lat od czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, którego dot. postępowanie przez Zamawiającego. 

4.    W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5.    Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

6.    Nie przysługuje Wykonawcy:

IX.      LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

1)    Formularz ofertowy – Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty – Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania);

2)    Oświadczenie o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);

3)    Specyfikacja techniczna oprogramowania będącego przedmiotem oferty – wg własnego wzoru(np. broszura reklamowa lub strona www zawierająca informacje o spełnieniu warunków opisanych w specyfikacji).

X.         WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu podpisania umowy.

XI.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia  postępowania bez podania przyczyny– na każdym etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.