Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Badania sejsmiczne 2D – poszukiwanie wód termalnych – Karpaty

Badania sejsmiczne 2D dla rozpoznania zasobów wód termalnych w utworach podfliszowych niecki podhalańskiej wraz z określeniem optymalnej lokalizacji i głębokości otworu badawczo – eksploatacyjnego. Badania geofizyczne wykonano wzdłuż profilu sejsmicznego o długości 6 km.

Wykonane prace geofizyczne pozwoliły na ogólne rozpoznanie budowy geologicznej na terenie planowanego odwiertu badawczo – eksploatacyjnego. Pozwoliły one na przybliżenie założeń tektonicznych, przebiegu stref uskokowych, wydzielenie głównych kompleksów: fliszu oraz mezozoicznych warstw podłoża. Uszczegółowienie istniejących koncepcji geologicznych pozwoliło na dokładniejszą ocenę układu i budowy łusek triasowych.

Dla zrealizowania ww. zadania wykorzystana została metoda sejsmiki refleksyjnej 2D. Metoda sejsmiczna dostarczyła informacji na temat budowy strukturalnej ośrodka skalnego, właściwości geomechanicznych w oparciu o analizę propagacji fali sejsmicznej. Posłużyła ona do zobrazowania budowy geologicznej.

Wszelkie prace (terenowe i kancelaryjne) z zakresu geofizyki wykonywali pracownicy firmy Geopartner Sp. z o. o. Wykonanie zadania obejmowało następujące etapy prac: rekonesans (skouting), pozyskanie praw wstępu na tereny nieruchomości

W trakcie prac polowych zastosowano dwa wibratory Failing Y-2400 na pojazdach Birdwagen MARK IV o masie 20 ton każdy, natomiast dane rejestrowane były z użyciem bezprzewodowej aparatury sejsmicznej RT System 2 firmy Wireless Seismic Inc.