Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img
Nasza firma realizuje prace związane z poprawą parametrów mechaniczno wytrzymałościowych gruntów budujących wały przeciwpowodziowe. Zrealizowany został I etap prac w ramach którego zostały wykonane badania geofizyczne, geotechniczne oraz badania gruntów na wałach przeciwpowodziowych w województwie lubelskim. Celem przeprowadzonych prac była weryfikacja stanu technicznego obwałowań przed zaplanowanymi pracami mającymi na celu zagęszczanie gruntów budujących wał przeciwpowodziowy przy użyciu opatentowanej, innowacyjnej metody z wykorzystaniem fali sprężystej. Na wyznaczonych odcinkach zostały wykonane następujące prace geofizyczne:
tomografia sejsmiczna przy użyciu bezprzewodowej aparatury RT2 Wireless Seismic oraz źródła A100 BRUTUS HDPTO HAMMER,
pomiary sejsmiczne przy wykorzystaniu fali poprzecznej, tomografia elektrooporowa przy użyciu aparatury ARES II firmy Gf Instruments, profilowania radarowe przy użyciu georadaru Mala z antenami ekranowanymi 100 oraz 250 MHz, profilowania konduktometryczne przy użyciu konduktometru Geonics EM-31.
Wykonane zostały również punktowe badania geotechniczne w następującym zakresie:
sonda CPT – ID, IL, wytrzymałość na ścinanie, spójność, kąt tarcia wewnętrznego, moduł odkształcenia gruntu, sonda DPL – stopień zagęszczenia dla gruntów piaszczystych, sonda Krzyżakowa – wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (grunty spoiste).
Pobrano również próbki gruntów do analizy laboratoryjnej z zakresu:
NNS (oznaczenia makroskopowe, wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, stopień plastyczności, kąt tarcia wewnętrznego, spójność; edometryczny moduł ściśliwości pierwotny), Proctor – wilgotność optymalna,
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
wilgotność naturalna,
gęstość objętościowe,
badania makroskopowe,
granulometria,
spalanie.

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej
4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, tytuł projektu „Wdrożenie patentu głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej”.