Addres: Skośna 39B, Kraków

POLARYZACJA WZBUDZONA IP

POLARYZACJA WZBUDZONA IP

Badania metodą polaryzacji wzbudzonej [IP] w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż .

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar „zdolności” ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych. Metodę IP stosuje się w głębokiej i średnio zasięgowej geofizyce poszukiwawczej, przy kartowaniu złóż rud surowców metalicznych. Metoda zdobywa też popularność w badaniach naftowych przy wyznaczaniu konturów złoża.

Poszczególne elementy ośrodka geologicznego w efekcie polaryzacji indukowanego impulsu elektrycznego generują zanikający w czasie prąd elektryczny który może być rejestrowany na powierzchni ziemi, po jego wyłączeniu. Dokonanie wiarygodnych pomiarów wynika z tego, że interesujące nas obiekty generują sygnały  o różnej  amplitudzie i czasie zanikania sygnału w zależności od budowy i składu mineralnego ośrodka geologicznego. Efekt polaryzacji wzbudzonej jest najsilniejszy dla minerałów o przewodnictwie elektronowym występujących masowo w złożach rud metali. Wody słodkie natomiast wykazują brak polaryzacji impulsu.

Chemiczne procesy związane z dyfuzją węglowodorów w kominie dyfuzyjnym mogą w pewnych warunkach prowadzić do powstania w strefie przypowierzchniowej rozproszonej mineralizacji siarczkowej o elektronowym charakterze przewodnictwa. Zjawisko to daje podstawy do zastosowania metody IP w poszukiwaniu i kartowaniu złóż węglowodorów poprzez możliwość określania zasięgu komina dyfuzyjnego (a dokładnie związanej z nim strefy pirytyzacji). Granice złoża wskazują ponadto anomalie parametrów polaryzacji związane z potencjałami filtracyjnymi w strefie kontaktu woda–ropa naftowa.

Dostępny sprzęt.

High Power Transmitter TXU-30, 22kW [Phoenix Geophysics]
System2000.net multifunctional MT/AMT/IP/CSAMT/TDEM data acquisition system ARES II [GF Instruments]

Ostatnie projekty