Addres: Skośna 39B, Kraków

MAGNETOTELLURYKA - METODA MAGNETOTELLURYCZNA MT / AMT

MAGNETOTELLURYKA

Magnetotelluryka w rozpoznaniu i dokumentowaniu złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, wód termalnych...

Metoda magnetotelluryczna [MT] jest to pasywna metoda elektromagnetyczna [EM] wykorzystująca harmonicznie zmienne pole elektromagnetyczne do rozpoznawania rozkładu oporności w ośrodku geologicznym. W przeciwieństwie do metod [EM],  z kontrolowanym źródłem, które mogą wykorzystywać jako źródło pętlę indukcyjną, metoda [MT] opiera się na naturalnie występujących polach elektromagnetycznych.  Zapewnia to szerokie i ciągłe spektrum fal pola elektromagnetycznego które indukują w ziemi prądy możliwe do rejestracji na powierzchni Ziemi.

magnetotelluryka - metoda magnetotelluryczna w poszukiwaniu złóżmagnetotelluryka - metoda magnetotelluryczna w poszukiwaniu złóż

Dostępne rodzaje sondowań magnetotellurycznych

Badania metodą magnetotelluryczną możemy podzielić na trzy warianty. Podziału ten bierze pod uwagę sposób wykonywania pomiarów, zakres wykorzystywanych częstotliwości oraz źródło sygnału elektromagnetycznego:

  • Sondowania magnetotelluryczne SMT i profilowania ciągłe CPMT. W badaniach tego rodzaju wykorzystuje się sygnały o niskich częstotliwościach od 0.001 Hz do 1 Hz. Sygnały te generowane są wskutek oddziaływania wiatru słonecznego na ziemską magnetosferę.
  • Sondowania audiomagnetotelluryczne AMT  wykorzystujące sygnały o wysokiej częstotliwości od 1 Hz do 10 kHz. Generowane przez wyładowania atmosferyczne głównie w obszarze równikowym.
  • Sondowania audiomagnetotelluryczne z kontrolowanym źródłem CSAMT. W badaniach tych wykorzystywane jest sztuczne źródło sygnału o stałej lokalizacji, znacznie oddalone od punktów pomiarowych. Metoda ta opracowana została jako alternatywa dla wysokoczęstotliwościowych sondowań magnetotellurycznych pola naturalnego w warunkach silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

Jak wyglądają badania metodą magnetotelluryczną w praktyce?

Metoda magnetotelluryczna pozwala na zobrazowanie rozkładu przewodnictwa kompleksów skalnych na głębokości od kilkunastu metrów do setek kilometrów. Im głębiej położona jednostka, tym większą miąższość musi posiadać, aby mogła zostać prawidłowo zlokalizowana i rozpoznana.

Typowa stacja magnetotelluryczna składa się z jednostki pomiarowej. Składające się ona z dwóch prostopadłych dipoli elektrycznych (ogniw galwanicznych) oraz dwóch /trzech czujników magnetycznych (cewek) rozmieszczonych w różnych płaszczyznach. W pomiarach udział bierze także stacja bazowa, pełniąca funkcję punktu referencyjnego, złożona z jednostki pomiarowej oraz cewek.

Stacja pomiarowa jest mobilna i umieszczona może być wszędzie, gdzie człowiek jest w stanie  dotrzeć pieszo. Ponieważ metoda ta nie jest wymagająca logistycznie, umożliwia ona przebadanie dużego obszaru we względnie krótkim czasie. Pomiary są nieinwazyjne i nie powodują szkód dla środowiska.

Zastosowanie metody magnetotellurycznej.

Badania MT najczęściej stosowane są do rozpoznawania głębokich struktur, takich jak systemy geotermalne, złoża wód pitnych i ropy naftowej.

Są również pomocne w rozpoznaniu struktur problematycznych dla metod sejsmicznych takich jak wysady solne. Znajduje zastosowanie także w sytuacjach, gdy akwizycja sejsmiczna nie jest możliwa. Wynika to z faktu, iż pomiary magnetotelluryczne są badaniami nie inwazyjnymi. Są one łatwiejsze do wykonania pod względem logistycznym niż badania sejsmiczne. Wynika to z faktu iż stacja pomiarowa może być umieszczona prawie wszędzie gdzie możliwy jest dostęp człowieka. Sondowania MT pozwalają również na szybkie pokrycie dużych obszarów badań.

Wyniki badań magnetotellurycznych można również wykorzystywać w celu ustalenia najlepszego położenia profili sejsmicznych. Będą również przydatne w uzupełnienia wyników tej metody i uzyskania pełniejszej informacji na temat struktury i stratygrafii ośrodka.

magnetotelluryka - metoda magnetotrelluryczna model, magnetotellurics 3d model geopartner

Dostępny sprzęt pomiarowy.

Multifunctional MT/AMT/IP/CSAMT/TDEM data acquisition system / EM Power :

Software

  • Acquisition Software Firmware from Phoenix Geophysics / EM Power
  • Robust remote reference SSMT2000 from Phoenix Geophysics / EM Power
  • 1D/3D inversions & qualitative analysis Non-seismic Module from Petrel (Schlumberger)
Żródła zewnętrzne

Więcej o zastosowaniu metody magnetotellurycznej w badaniach strukturalnych znajdziesz (tutaj)

Prezentacja na temat rodzajów metody magnetotellurycznej (kliknij tutaj)

Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geofizyka_stosowana

Ostatnie Projekty