Addres: Skośna 39B, Kraków

PROFILOWANIE TEM / TDEM - METODA PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH

METODA PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH

Metoda procesów przejściowych TDEM TEM - wiadomości ogólne i zasady działania

Sondowania metodą procesów przejściowych, nazywane TDEM (Time-Domain Electromagnetic Method) należą do grupy aktywnych metod elektromagnetycznych. Są one szeroko stosowaną metodą geofizyki poszukiwawczej wykorzystywaną do mapowania zasobów podpowierzchniowych.  Metoda TDEM jest stosunkowo niedrogim, szybkim i nieinwazyjnym narzędziem rozpoznawczym służącym do pozyskiwania danych dotyczących oporności-przewodnictwa ośrodka. Doskonale sprawdza się w lokalizacji potencjalnych zasobów wodnych.

Głębokość pomiaru wynosi od kilku do ponad 1000m i jest zależna od rozmiaru zastosowanej pętli nadawczej mocy nadajnika oraz siły zakłóceń powodowanych przez otoczenie.

Metodyka pomiarów

System pomiarowy składa się układu nadawczego i odbiorczego. Pomiary polegają na indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi przy użyciu pętli indukcyjnej lub źródła galwanicznego (LoTEM). W momencie napotykania przez fale elektromagnetyczne różnych warstw geologicznych wytwarzane są prądy wirowe które z kolei powodują powstanie wtórnego pola elektromagnetycznego. Przewodność elektryczna badanych gleb i skał jest kontrolowana przez mineralogię, zawartość gliny, zawartość wody, zasolenie i porowatość. Fale te zostają następnie zarejestrowane na powierzchni za pomocą pętli odbiorczej. Na podstawie otrzymanych rejestrów można obliczyć rozkład przewodności ośrodka geologicznego.

Przewagą metody TEM / TDEM nad metodą elektrooporową [ERT] jest brak długich układów elektrod, osiągających zwykle długości  trzy do pięciu razy większe niż żądana  głębokość eksploracji. Dużo mniejszy układ pomiarowy w metodzie TDEM posiada zredukowaną wrażliwość na lateralne zmiany ośrodka geologicznego.

Zastosowanie metody procesów przejściowych TEM/TDEM

Metody TEM/TDEM wykorzystywane były do eksploracji minerałów od ponad pół wieku. Obecnie stosowane są w niezwykle szerokim zakresie ; min. do   rozpoznania warstw wodonośnych, w tym źródeł termalnych, do lokalizacji struktur związanych z występowaniem złóż węglowodorów i rud metali, w  inżynierii i badaniach środowiska.

Sprzęt pomiarowy

High Power Transmitter TXU-30, 22kW from Phoenix Geophysics
System2000.net multifunctional MT/AMT/IP/CSAMT/TDEM
data acquisition system
State-of-art Ultra Wide Band MT (UMT) system from Phoenix geophysics
Broadband magnetic coils
Multifunctional data acquisition system by Phoenix Geophysics Ltd

Ostatnie projekty