Addres: Skośna 39B, Kraków

METODA GRAWIMETRYCZNA

METODA GRAWIMETRYCZNA

Badania grawimetryczne - zasada działania i podstawowe informacje

Grawimetria jest metodą polegającą na pomiarze zmian natężenia siły ciężkości Ziemi powodowanych przez niejednorodny rozkład mas w ośrodku geologicznym. Wszystkie te niejednorodne struktury i formy geologiczne zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, nazywamy ciałami zaburzającymi bądź anomalnymi. Pomiary grawimetryczne polegają więc na wyznaczaniu różnicy siły ciężkości między poszczególnymi punktami pomiarowymi w odniesieniu do pola regionalnego. Badania przeprowadzane są przy użyciu niezwykle czułych instrumentów – grawimetrów zdolnych do rejestrowania nawet niewielkich zmian natężenia siły ciężkości. Powierzchniowe badania grawitacyjne można podzielić na globalne, regionalne, szczegółowe oraz mikrograwimetryczne w zależności od wielkości obszaru badawczego, zagęszczenie punktów pomiarowych a także celu badań .

MIKROGRAWIMETRIA

Mikrograwimetria jest metoda wyodrębnioną z grawimetrii, stosowana do poszukiwania i rozpoznawania płytko położonych form o małych rozmiarach, często pochodzenia antropogenicznego. Jest jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych do monitorowania i zwalczania zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka lub na skutek naturalnych procesów w obrębie górotworu. Wyniki badań mikrograwimetrycznych wykorzystywane są do wykrywania deformacji nieciągłych i pustek w obrębie aglomeracji miejskich, dróg, zapór wodnych i tuneli.

Wnioski dotyczące budowy geologicznej badanego obszaru opracowywane są w postaci map i modeli gęstościowych obrazujących podpowierzchniowy rozkład mas skalnych.

Metodyka dokonywania pomiarów

Pomiary wykonujemy wzdłuż profili pomiarowych, jako punkty rozproszone w regularnej siatce,  dla których określa się uprzednio współrzędne przestrzenne. W każdym z punktów dokonuje się kilku pomiarów.

Pomiary rozpoczynamy i kończy w dowiązaniu do wyznaczonych punktów bazowych. W przypadku pomiarów mikrograwimetrycznych może on być zlokalizowany w obszarze badań. Natomiast przy pomiarach na dużo większym obszarze  korzysta się z punktów osnowy grawimetrycznej kraju.   Stosowanie punktu bazowego ma na celu zredukowanie błędu wynikającego z dryftu instrumentu.

grawimetria model grawimetryczny gravity model gravity surveys

Zastosowanie metody grawimetrycznej w praktyce.

Badania metoda grawimetryczną wykorzystywane są do poszukiwanie i rozpoznawania:

  • złóż ropy i gazu,
  • węgla,
  • siarki,
  • soli,
  • rud,
  • surowców skalnych,
  • wody

Wyniki badań grawimetrycznych wykorzystuje się również przy projektowaniu oraz interpretacji prac sejsmicznych. Optymalizacja modelu strukturalnego w oparciu o dane sejsmiczne i grawimetryczne upraszcza interpretacje geologiczną.

Sprzęt pomiarowy.

Gravimeters CG-5 Autograv by Scintrex
Tachymeters, Robotic Total Stations and GNSS/GPS Survey Equipment by Leica

Więcej o metodzie grawimetrycznej:

Badania Grawimetryczne w okolicach Wałbrzycha
Wykonane terenowe prace geofizyczne wraz z przetwarzaniem i interpretacją miały na celu rozpoznanie budowy geologicznej i warunków zalegania pokładów