Addres: Skośna 39B, Kraków

GEOFIZYKA OTWOROWA

GEOFIZYKA OTWOROWA

Firma Geopatner oferuje usługi w zakresie pomiarów oraz przetwarzania  i interpretacji danych geofizyki wiertniczej. Posiadamy sprzęt pomiarowy firmy ROBERTSON GEO  wraz z wyciągiem, rejestratorem i sondami pomiarowymi pozwalający na wykonanie badań  zarówno w otworach niezarurowanych, jak również zarurowanych.

Geofizyka otworowa podstawowe informacje

Geofizyka otworowa – stanowi zróżnicowany zespół metod badawczych przeprowadzanych w otworach wiertniczych (zarówno niezarurowanych, jak też zarurowanych), za pomocą różnych metod i zestawów narzędzi  (sond pomiarowych).  Dostarcza bardzo szerokie  spektrum informacji dotyczących przewiercanych skał. Jej dużym  atrybutem jest stosunkowo tanie i szybkie pozyskiwanie danych w sposób ciągły z długiego odcinka pomiarowego, w warunkach ich naturalnego zalegania (in situ).

Aparatura pomiarowa geofizyki otworowej składa się z szeregu sond wgłębnych, kabla, wyciągu oraz naziemnej aparatury rejestrującej. Sondy najczęściej o kształcie cylindrycznym składają się z elementów nadawczych oraz pomiarowych. Ze względu na fakt, że w większości otworów wiertniczych panują ekstremalne warunki (bardzo wysoka temperatura i ciśnienie), elementy sond pomiarowych (detektory, zestawy elektroniki) muszą być odpowiednio wykonane i zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych czynników.

Geofizyka otworowa dostarcza szczegółowych informacji o:

 • profilu litologicznym otworu,
 • parametrach fizycznych skał (porowatość, przepuszczalność, obecność płynów złożowych),
 • stanie technicznym otworu (nieszczelności, ucieczki płuczki, skawernowanie ścian, skrzywienie),
 • stanie ośrodka skalnego w warunkach naturalnego zalegania, szczegółach budowy geologicznej,
 • stanie technicznym rur okładzinowych , skorodowaniu, uszkodzeniu mechanicznym,
 • ocenie wiązania cementu z rurą i skałą,
 • parametrach zalegania warstw, szczelinowatości ośrodka, elementach budowy tektonicznej,
 • parametrach sprężystych i  anizotropii ośrodka skalnego,
 • parametrach przepływu mediów złożowych, wielkości dopływu, strefach chłonności górotworu,
 • temperaturze górotworu,

Metodyka wykonywania pomiarów w otworach

Pomiary geofizyki otworowej wykonywane są generalnie dwoma sposobami tradycyjnym na kablu sondy oraz na przewodzie wiertniczym. Badania prowadzone na przewodzie wiertniczym obejmują pomiary prowadzone bezpośrednio podczas wiercenia odwiertu (Logging While Drilling) oraz badania  w otworach kierunkowych i horyzontalnych, w warunkach trudnych do wykonania z wykorzystaniem metody klasycznej.

Tradycyjne pomiary na kablu sondy (Wireline logging)  polegają na opuszczeniu sondy pomiarowej (lub zestawu połączonych sond ) do otworu wiertniczego, a następnie ciągłej rejestracji (pomiarze) zmian parametrów fizycznych przewierconej formacji skalnej, w miarę jej wyciągania z otworu. Rejestracja dokonywana jest za pomocą odbiorników (detektorów) sondy. Sygnał jest następnie przesyłany na powierzchnię poprzez kilku żyłowy kabel geofizyczny i rejestrowany przez naziemną aparaturę. Najczęściej profilowania geofizyki otworowej wykonywane są przy przemieszczaniu sond w górę. Urządzenia pomiarowe sondy są centrowane w otworze, lub dociskane do ścian odwiertu z użyciem elementów sprężystych.

Pomiary geofizyczne w otworach.

Pomiary geofizyki otworowej  obejmują bardzo szeroki i  zróżnicowany zakres metod, przeznaczonych zarówno do otworów przed ich zarurowaniem, jak też po ich zarurowaniu i zacementowaniu.

Badania wykonywane dla potrzeb geologicznego rozpoznania ośrodka skalnego, prowadzi się bezpośrednio po odwierceniu i przygotowaniu odwiertu, przed jego zarurowaniem (tzw. open-hole). Rejestrowane dane  zapisywane są w postaci tzw. profilowań, które  w geofizyce otworowej oznaczają ciągły zapis (rejestrację)  zmian danego  parametru fizycznego  charakteryzującego ośrodek skalny lub płyny złożowe w funkcji zmian głębokości.

Pomiary i prace geofizyki otworowej wykonywane w otworach wiertniczych obejmują następujące badania:

 • elektrometryczne: oporności ośrodka skalnego dla różnych odległości od osi otworu i z różną rozdzielczością ,  potencjałów naturalnych,
 • radiometryczne: promieniotwórczości naturalnej gamma ośrodka skalnego i spektrometrii gamma,
 • porowatości neutronowej , gęstości objętościowej ośrodka skalnego i płynów w otworze,
 • akustyczne: czasu przebiegu fal akustycznych w ośrodku skalnym, stanu związania cementu,  skanowanie ścian otworu i rur,
 • pomiary upadomierzem,
 • pomiary skanerami akustycznymi i opornościowymi,
 • temperatury w otworze,
 • ciśnienia złożowego i hydrostatycznego płynów,
 • techniczne: średnicy otworu i rur, odchylenia otworu od pionu,  położenia muf rur,
 • przepływu płynów w otworze,
 • pobieranie próbek płynów złożowych,
 • pobieranie rdzeni ze ściany otworu,
 • pomiary sejsmiki otworowej („check shot” i VSP),
 • roboty strzałowe: perforacja na kablu i rurach wydobywczych, ucinanie rur, stawianie korków aluminiowych, odpalanie torped lontowych i prochowych

 

Pomiary geofizyczne powinny spełniać warunki poprawności:

 • kolejne odcinki pomiarowe powinny być robione na zakładkę (zazębiać się),
 • sondy pomiarowe powinny być sprawdzane (kalibrowane przed i po wykonanym pomiarze,
 • w interwałach anomalnych zmian parametrów fizycznych powinny zostać powtórzone,
 • zarejestrowane profilowania powinny zostać poprawione na wpływ otaczającego środowiska pomiarowego (otwór, płuczka, warstwy otaczające),

Oferta pomiarowa

Oferujemy wykonanie pomiarów w otworach mało średnicowych:

 • pomiar średnicy otworu kawernomierzem (średnicomierzem) trójramiennym 3ACS
 • pomiar naturalnego promieniowania gamma NGAM
 • pomiary oporności skał dwuzakresową sondą  ELTG
 • wysokorozdzielcze obrazowanie ściany odwiertu skanerem akustycznym HRAT
 • pomiar temperatury górotworu TEMP

 

Dane z pomiarów zapisywane są w plikach, o charakterystycznym dla każdego systemu pomiarowego formacie i mogą być eksportowane do różnych systemów interpretacyjnych.

Posiadane oprogramowanie:

PROGEO 6.6 – Pakiet  programów graficznych i numerycznych  przeznaczonych do przetwarzania i   graficznej prezentacji różnego rodzaju pomiarów geofizycznych. Program posiada  rozbudowane opcje graficznej prezentacji: wyników przetwarzania pomiarów upadomierzem, map bitowych, zapisów falowych i mikrosejsmogramów z pomiarów akustycznych i sejsmicznych. Program zawiera bogaty pakiet matematyczny. Wyposażony został  w specjalny zestaw znaków graficznych i szrafur stosowanych w prezentacjach danych geologicznych.  Aplikacja dostosowana została do współpracy z danymi sejsmicznymi w domenie czas-głębokość. Dodatkowo program został   rozbudowany o moduł do interpretacji litologii i parametrów zbiornikowych o nazwie BASIC LOG ANALYSIS. Program posiada także możliwość tworzenia kopii graficznych konstruowanych dokumentów w postaci map bitowych formatu *.bmp, *.tif i *.jpg.

 

WellCad – modułowy pakiet oprogramowania, stanowiący wszechstronny interfejs  do przetwarzania,  interpretacji oraz graficznej prezentacji  różnego rodzaju danych geofizycznych.

Prace interpretacyjne.

Oferujemy różnego rodzaju przetwarzanie pomiarów, kompleksową analizę i interpretację pojedynczych pomiarów lub zestawów różnych pomiarów oraz graficzne wyprowadzanie wyników. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania standardowych i zaawansowanych prac interpretacyjnych. Posiadamy również doświadczenie w interpretacji pomiarów archiwalnych.

Zakres prac:

 • Analiza litologiczno-złożowa
 • Analiza pomiarów imagingowych (HRAT)
 • Przetwarzanie i interpretacja archiwalnych profilowań geofizycznych
 • Przygotowanie danych geofizyki wiertniczej dla celów sejsmicznych
Galeria