Addres: Skośna 39B, Kraków

BADANIA MAKROSKOPOWE

BADANIA MAKROSKOPOWE

Określenie rodzaju rozpoczyna się od określenia spoistości. W wyniku prób rozmakania, rozcierania w wodzie oraz wałeczkowania, określa się rodzaj gruntu  …

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Badanie składu granulometrycznego gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji.

STOPIEŃ PLASTYCZNOŚCI IL

W wyniku zależności pomiędzy wilgotnością naturalną, granicą plastyczności oraz granicą płynności określa stan gruntu.

GRANICA PLASTYCZNOŚCI WP

GRANICA PLASTYCZNOŚCI WP

Polega na określeniu momentu przejścia gruntu z konsystencji plastycznej w zwartą.

WILGOTNOŚĆ GRUNTU WN

WILGOTNOŚĆ GRUNTU WN

Do wyznaczenia tego parametru wykorzystuje się grunt o naturalnej wilgotności. Po umieszczeniu prób w naczyniu o znanej masie dokonuje się ich ważenia,

WSKAŹNIK KONSYSTENCJI IC

WSKAŹNIK KONSYSTENCJI IC

Parametr klasyfikacyjny gruntów spoistych oparty na zawartości wody, przy której grunt przechodzi z jednego stanu konsystencji w drugi

GRANICA PŁYNNOŚCI WL

GRANICA PŁYNNOŚCI WL

Badanie polegające na określeniu wilgotności gruntu – pasty gruntowej wykonujemy przy pomocy aparatu Casagrande’a.

BADANIE ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTU

BADANIE EDOMETRYCZNE ŚCIŚLIWOŚCI GRUNTU

Badanie ściśliwości polega na wykorzystaniu zdolności gruntu do zmniejszenia objętości

OZNACZENIE SPÓJNOŚCI I KĄTA TARCIA WEWNĘTRZNEGO

OZNACZENIE SPÓJNOŚCI I KĄTA TARCIA WEWNĘTRZNEGO (C, Φ)

Obrazuję wytrzymałość próbek gruntu na ścinanie w wyniku przykładania siły ścinającej ze stałą prędkością.

OKREŚLENIE ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ORGANICZNYCH (IOM)

OKREŚLENIE ZAWARTOŚCI CZĘŚCI ORGANICZNYCH (IOM)

Wynik podawanyjest, jako procentowa zawartość strat masy przy prażeniu

WILGOTNOŚĆ OPTYMALNA GRUNTU (WOPT)

WILGOTNOŚĆ OPT. GRUNTU (WOPT) I GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SZKIELETU GRUNTOWEGO (RD)

Wilgotnością optymalną gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić.