Addres: Skośna 39B, Kraków
GEOPARTNER Sp. z o.o.
współrealizuje projekt pt.
„Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”. Wartość projektu
: 2 786 645,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 2 575 895,00 zł Beneficjenci projektu:
Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Szczecinie, Geopartner Sp. z o. o. Opis projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża. Projekt zakłada harmonizację morskich pomiarów wysokościowych z Systemem EVRS poprzez wykorzystanie różnic potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Normaal Amsterdams Peil. Jest to zgodne z wytycznymi Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) wchodzącej w skład Międzynarodowej Organizacji IHO. Rozwiązanie to dotyczyć będzie obszarów, które są interesujące dla polskiej gospodarki morskiej. Zakres prac badawczych i rozwojowych jest zgodny z zadaniem KIS 15 „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”.Ważnym elementem będzie poprawa parametrów geoidy poprzez sprawdzenie istniejących danych grawimetrycznych i wypełnienia pustych obszarów. Działania te stanowią ważną podstawę dla bezpiecznej nawigacji morskiej. Zespół Politechniki Gdańskiej we współpracy
z Zespołem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pracownikami GEOPARTNER zamierza prowadzić pomiary wykorzystując system grawimetryczny MGS-6 firmy Micro-g LaCoste, LLC.Wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zostaną wprowadzone do własnej działalności gospodarczej firmy GEOPARTNER będącej członkiem konsorcjum poprzez świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr: 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne
GEOPARTNER Sp. z o.o.
współrealizuje projekt pt.
„Efektywne kosztowo technologie obrazowania geofizycznego dla wsparcia poszukiwań surowców mineralnych w Europie”. COGITO-MINNormal 0 false false false PL X-NONE X-NONEWartość projektu: 1 356 668,38 złDofinansowanie projektu z UE: 1 203 484,69 złNormal 0 false false false PL X-NONE X-NONENormal 0 false false false PL X-NONE X-NONEBeneficjenci projektu:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, , Geopartner Sp. z o. o.Opis projektu:Projekt bazuje na założeniu, że metody sejsmiczne można z powodzeniem wykorzystywać do poszukiwania złóż surowców mineralnych w warunkach tzw. hardrock terrains (skały krystaliczne). W ramach projektu chcemy rozwinąć metodykę zarówno samych pomiarów sejsmicznych, jak i przetwarzania i interpretacji danych w połączeniu z innymi metodami geofizycznymi i danymi geologicznymi. Chcemy dokonać znaczącej poprawy metodyki konstruowania modeli geologicznych 3D, detekcji nowych złóż i lokalizacji celi pod trafione wiercenia poszukiwawcze. Poprawa efektywności ekonomicznej procesu poszukiwań i transfer wiedzy między ośrodkami akademickimi a przemysłem są nadrzędnymi celami projektu. Wynika to z wyzwania, jakim jest zrozumienie natury małych i dużych systemów złóż i ich odzwierciedlenia w formie anomalii pól geofizycznych. W ten sposób projekt wpisuje się idealnie w agendę badawczą sieci ERA-MIN, tj. „covering Europe with 3D geological models in exploration scale focused on mineral deposits, pilot action on integrated drilling and analytical technologies for deep exploration, reducing drilling costs per meter and increasing cost efficiency, increasing domestic resource base, increasing number of European SMEs involved in exploration, and increasing global share of deep mining supply”.Udział polskich jednostek w projekcie jest bardzo ważny ze względu na strategiczne znaczenie złóż polimetalicznych dla gospodarki krajowej. Ze względu na zapewnienie ciągłości w dostępie do tych złóż, należy prowadzić prace poszukiwawcze, które umożliwią dywersyfikację źródeł – jeśli chodzi np. o ich lokalizację geograficzną, w sposób kosztowo jak najbardziej efektywny – wykorzystując i rozwijając nowe metody geofizyczne. Dla partnera przemysłowego GEOPARTNER to szansa na wypracowanie unikalnej technologii łączenia różnych zestawów danych geofizycznych i geologicznych i oferowanie swoich produktów na szerokim rynku poszukiwań surowców (np. kraje nordyckie, Kanada, Afryka).  Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:

Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03
Normal 0 false false false PL X-NONE X-NONENormal 0 false false false PL X-NONE X-NONEProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu ERA-NET ERA-MIN.
„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Firma Geopartner Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.„INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ESTYMACJI PARAMETRÓW PETROFIZYCZNYCH OŚRODKA GEOLOGICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM ALGORYTMÓW
” JOINT INVERSION”.
Projekt realizowany w ramach:Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”Osi priorytetowej I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
DOTACJE NA INNOWACJE

Z przyjemnością informujemy, że Firma Geopartner Sp. z o.o. zrealizowała
projekt pt.
„Wdrożenie patentu głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej”Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Ważne adresy:

Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Tytuł projektu:Wzrost konkurencyjności Spółki Geopartner poprzez zakup
innowacyjnych urządzeń

Projekt został wybrany do współfinansowania w ramach:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
II oś priorytetowa: Gospodarka Regionalnej Szansy,
Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A:Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚPCałkowita wartość projektu:
1 321 740,78 PLN
Wartość dofinansowania:
429 834,40 PLN
Okres realizacji:
01.06.2011 r. – 31.05.2013 r.„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013”„Fundusze Europejskie dla Małopolski”
Firma Geopartner Sp. z o.o. stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu pod tytułem:
„Opracowanie Planu Rozwoju Exportu dla Geopartner Spółka z o.o.”Realizowany od 10/02/2010 do 09/08/2011Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLNProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

GEOPARTNER Sp. z o.o.
współrealizuje projekt pt.

„Efektywne kosztowo technologie obrazowania geofizycznego dla wsparcia poszukiwań surowców mineralnych w Europie”. COGITO-MIN

Normal 0 false false false PL X-NONE X-NONE